Home

Financiering

Het nationaal budget en het AMIF

Het vrijwilligeterugkeerprogramma steunt deels op nationaal budget, deels op Europees budget van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Dit Fonds streeft ernaar het Europese migratiebeheer te versterken en een gemeenschappelijke en solidaire aanpak onder de lidstaten te bevorderen.

Het AMIF-project Vrijwillige Terugkeer  2024-2025

Het AMIF-project Vrijwillige Terugkeer is er in  2024-2025 op gericht om het bestaande programma te versterken en het uitgebouwde netwerk met IOM en Caritas verder uit te bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele nationale context. Het project stelt hiervoor 4 doelstellingen voorop:

  1. Verbeteren van het bereik, de begeleiding en de ondersteuning van de doelgroep op het terrein. Die doelgroep bestaat zowel uit verzoekers internationale bescherming als mensen zonder wettig verblijf.
  2. Re-integratiesteun versterken, met een bijzondere aandacht voor kwetsbaarheden: denk hierbij aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, families met kinderen of terugkeerders met een achterliggende medische problematiek.
  3. Partnerschappen aangaan met organisaties die actief zijn rond Vrijwillige Terugkeer of de begeleiding van de doelgroep om zowel de nationale als de internationale samenwerking verder uit te bouwen en te versterken.
  4. Streven naar een kwaliteitsvoller terugkeerprogramma door maximaal in te zetten op het monitoren en evalueren van bestaande beheersprocessen en het ondersteuningsaanbod. Digitalisering en datalisering van het terugkeerproces nemen hierbij een sleutelrol in.