Home

Partners

Fedasil is de beheerder van het opvangnetwerk en organiseert zelf ook opvangplaatsen in de open federale centra. Hiernaast heeft Fedasil overeenkomsten afgesloten met enkele organisaties om een deel van de opvang te organiseren:

Partners voor vrijwillige terugkeer

Voor de vrijwillige terugkeer van verzoekers om internationale bescherming werkt Fedasil samen met partners in België en in de bestemmingslanden.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) regelt alle praktische zaken voor de terugkeerreis vanuit België. IOM en Caritas International helpen migranten bij hun re-integratie meteen na hun vrijwillige terugkeer en kunnen daarbij rekenen op een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties in de bestemmingslanden.

Andere partners

Fedasil werkt verder samen met andere organisaties die zich bezighouden met internationale bescherming en opvang. Die partners zijn onder meer het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), dat wereldwijd ijvert voor de bescherming van vluchtelingen, en de Dienst Voogdij (FOD Justitie), die niet-begeleide minderjarige vreemdelingen identificeert en een voogd aanstelt.

In het kader van de projectoproep die ieder jaar wordt georganiseerd, krijgen verscheidene verenigingen een subsidie van Fedasil. Zo steunt het agentschap projecten die rechtstreeks betrekking hebben op verzoekers om internationale bescherming of andere begunstigden van de opvang, die al dan niet in de opvangstructuren verblijven. Die projecten werken rond de begeleiding van minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen, de deelname van verzoekers aan het maatschappelijk leven, enz.

Instanties die werken rond internationale bescherming

Fedasil werkt ook samen en houdt nauw contact met de instanties bevoegd voor de procedure: de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Wenst u een duidelijk overzicht van de Belgische instanties die werken rond internationale bescherming en hun bevoegdheden? Raadpleeg het schema van EMN.