Home

Minderjarigen

In een opvangcentrum is ongeveer één op de drie bewoners jonger dan achttien jaar. De meeste van hen komen in België toe samen met hun ouders. In het opvangcentrum wonen gezinnen met kinderen samen in een familiekamer, waar ze meer privacy hebben.

Onderwijs

Zoals alle minderjarigen in België gaan ook de kinderen van verzoekers om internationale bescherming ('verzoekers') naar school. Nieuwkomers komen meestal eerst terecht in een onthaalklas, waar ze klaargestoomd worden voor het normale onderwijs en snel onze taal leren. Daarna gaan ze naar een gewone klas die past bij hun studieniveau.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)

Minderjarigen die zonder ouders of wettelijke voogd in België aankomen volgen een ander traject dan volwassen verzoekers. De overheid organiseert een aangepaste opvang voor deze niet-begeleide minderjarigen.

Gezinnen zonder wettig verblijf

Volgens het Koninklijk Besluit van 24.06.2004 hebben minderjarigen die zonder wettig verblijf met hun ouders in België wonen, en van wie het OCMW vooraf vaststelde dat ze behoeftig zijn, recht op materiële steun in een opvangcentrum. Om ze niet van hun ouders te scheiden, is dit opvangrecht uitgebreid naar de ouders. Zij moeten hiervoor wel eerst een aanvraag indienen bij een OCMW.
De gezinnen zonder wettig verblijf worden opgevangen in een terugkeerwoning van Dienst Vreemdelingenzaken of, indien er geen plaatsen beschikbaar zijn, in een centrum van Fedasil (open terugkeerplaatsen).