Accueil

Profiel van de personen die worden opgevangen

30/01/2009
Fedasil en zijn partners vangen naast asielzoekers ook andere categorieën van vreemdelingen op. Alle bewoners hebben recht op opvang en materiële hulp. Op dit moment worden meer dan 15.700 personen opgevangen.

Zoals vastgelegd in de opvangwet (de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen) en in andere bepalingen hebben verschillende groepen van vreemdelingen recht op opvang in België en worden zij bijgevolg ondergebracht in het opvangnetwerk dat beheerd wordt door Fedasil (de opvangcentra en de individuele woningen).

 

Momenteel worden meer dan 15.700 personen opgevangen (bezettingsgraad: 103% in december 2008). Ze behoren tot verschillende categorieën (zie ook tabel in bijlage).

 

Personen die in het hele opvangnetwerk worden opgevangen:
(situatie: december 2008)

 

► Asielzoekers van wie het dossier nog in behandeling is: ofwel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
   Zij vertegenwoordigen bijna 51% van de opgevangen personen.

 

► Asielzoekers die een negatief antwoord hebben gekregen en nadien een beroep hebben ingediend bij de Raad van State. Het gaat hier voornamelijk over asielaanvragen ingediend in het kader van de oude asielprocedure (voor juni 2007). Zij blijven recht hebben op opvang tijdens het onderzoek van hun beroep.
   Zij vertegenwoordigen 24% van de opgevangen personen.

 

► Personen met een verblijfsvergunning (erkende vluchtelingen, geregulariseerden, personen met een subsidiaire beschermingsstatus…) en die recht blijven hebben op opvang in afwachting van de financiële steun. Zij mogen nog maximaal 2 maanden in het netwerk verblijven.
   Zij vertegenwoordigen 6% van de opgevangen personen.

 

► Personen van wie de asielaanvraag is afgehandeld maar die een verlenging van hun verblijfsvergunning hebben gevraagd of gekregen van de Dienst Vreemdelingenzaken) bijvoorbeeld om medische redenen of omdat zij een aanvraag hebben ingediend voor vrijwillige terugkeer.
   Zij vertegenwoordigen meer dan 7% van de opgevangen personen.

 

► Kinderen die hier illegaal verblijven met hun ouders, en waarvan een OCMW heeft vastgesteld dat de ouders niet kunnen voorzien in het levensonderhoud van de kinderen. Volgens het Koninklijk Besluit van 24.06.2004 hebben deze gezinnen recht op materiële opvang in de centra van Fedasil en het Rode Kruis.
   Zij vertegenwoordigen bijna 7% van de opgevangen personen.

 

► De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die geen asiel hebben aangevraagd maar in het bezit zijn van een 'aankomstverklaring'.
   Zij vertegenwoordigen minder dan 1% van de opgevangen personen. De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen die asiel aanvragen zijn niet opgenomen in deze groep.

 

► Personen van wie de asielaanvraag verworpen werd, maar die nog recht hebben op opvang tijdens een overgangsperiode: sommigen hebben nog een termijn om een beroep in te dienen tegen de negatieve beslissing van de asielinstanties, anderen wachten nog op het bevel van DVZ om het grondgebied te verlaten of bevinden zich nog binnen de toegelaten termijn (5 dagen) om de opvangstructuur te verlaten.
   In totaal vertegenwoordigt deze categorie meer dan 5% van de opgevangen personen.

 

Meer info vindt u in de tabel in bijlage (link onderaan).  Ander cijfermateriaal vindt u eveneens op deze website.