Home

Steun van EUAA verlengd

19/04/2023
EUAA
Fedasil ontvangt ook in 2023 nog steun van het Europees agentschap EUAA (containers, extra personeel en tolken).

Sinds 2022 krijgt Fedasil tijdelijke hulp van EUAA (het Europees asielagentschap – het voormalige EASO) in de vorm van een operationeel plan om de capaciteit en de kwaliteit van de opvang te verhogen. 

Deze steun komt in de vorm van experten en tolken in de centra, containers en ondersteuning bij ons opleidingsbeleid. De experts in de centra vervullen de functies van maatschappelijk werkers, opvoeders en begeleiders.

Het operationele plan wordt verlengd in 2023. Er zijn nieuwe opleidingen voor het personeel gepland, het aantal experts zal verhoogd worden en een aantal van hen zal ook worden ingezet op de hoofdzetel of het aanmeldcentrum. Daarnaast zal Fedasil 600 containers (goed voor ongeveer 750 plaatsen) ontvangen - de locatie moet nog worden bepaald.

Deze steun is gepland tot eind 2023, maar een verdere verlenging is mogelijk.

EUAA? Het European Union Agency for Asylum is een agentschap van de Europese Unie dat tot taak heeft de lidstaten bij te staan bij de toepassing van de Europese wetgeving inzake asiel, internationale bescherming en opvangvoorzieningen, het zogenaamde gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS).

Een van de taken van het agentschap is om technische hulp te bieden aan lidstaten die onder onevenredige migratiedruk staan, wat het geval is voor België. In december 2021 is een operationeel plan met België ondertekend. Het gaat om een tijdelijke crisismaatregel, geen structurele steun. https://euaa.europa.eu/