Home

Een taskforce opvangplaatsen

04/10/2023
Fedasil opvang
De regering besloot om een taskforce op te richten die 2.000 tijdelijke opvangplaatsen voor de winter moet vinden.

De Ministerraad nam recent verschillende maatregelen om de druk op het opvangnetwerk van Fedasil te verlagen en opvang mogelijk te maken voor alle asielzoekers.

Vrijdag 29 september 2023 besloot de regering om een operationele task force op te richten die nieuwe tijdelijke opvangplaatsen moet vinden en openen (minstens 2.000 plaatsen).

Deze tijdelijke plaatsen komen bovenop de reeds voorziene initiatieven in het ‘Winterplan’ van Staatssecretaris Nicole de Moor en moeten het mogelijk maken om te anticiperen op de instroom van de komende maanden en de winterperiode te overbruggen.

Eerste overleg

De task force verzamelt verschillende ministeriële kabinetten (Eerste Minister, Asiel, Ambtenarenzaken, Defensie, Binnenlandse Zaken) en administraties (Fedasil, BOSA, Defensie, FOD Gezondheid, Regie der Gebouwen, NMBS/Infrabel en het Nationaal Crisiscentrum).

De eerste vergadering vond plaats op dinsdag 3 oktober, in aanwezigheid van de Eerste Minister en verschillende leden van de federale regering. Verschillende concrete pistes werden overlopen. De noden werden bepaald, zowel in termen van opvangcapaciteit maar ook op logistiek, administratief, budgettair en personeelsvlak.

Fedasil is tevreden over dit eerste constructieve overleg. De deelnemende partijen kwamen overeen elkaar volgende week opnieuw te zien om snel tot oplossingen te komen voor het opvangnetwerk.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt momenteel 34.000 plaatsen. Ondanks dit hoge aantal kan Fedasil geen plaats bieden aan alle asielzoekers. Er zijn momenteel 2.500 personen (alleenstaande mannen) die op de wachtlijst staan – verschillenden krijgen opvang in de Brusselse daklozenopvang. In hoge nood worden er ook families opgevangen in Vlaamse jeugdverblijven.