Home

24 projecten krijgen subsidies in 2023

20/03/2023
Ieder jaar financiert Fedasil specifieke projecten inzake de opvang van verzoekers van internationale bescherming en andere opvanggerechtigden.

Fedasil financiert elk jaar verschillende projecten. Dit jaar werden 16 projecten met nationale projectsubsidiëring, waarvan 4 binnen de specifieke oproep rond activering via werk, en 8 projecten met Europese financiering (AMIF) weerhouden door het selectiecomité.

Nationale projectsubsidies

De prioriteiten voor dit jaar zijn verdeeld in vier thema's.

Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de behoeften en kwetsbaarheden van de begunstigden

 • Ondersteuning en opleiding van medewerkers die mensen begeleiden met een drugsproblematiek (Alto asbl)
 • Drughulpverlening voor verzoekers om internationale bescherming (UGent)
 • Behoeften van mensen met een visuele beperking (Licht en Liefde vzw)

Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk

 • Housing 4 Refugees (Caritas International)
 • How to Begin (Réso asbl)
 • Terre de cultures (Compagnons Bâtisseurs asbl)

Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven ter bevordering van het samenleven binnen en buiten de opvangstructuur

 • Sensibilisering van NBMV en professionals die hen begeleiden over (cyber)pesten en problematisch sociaalmediagebruik (Crésam asbl)
 • Safe Aman (Tumult vzw)
 • Scan-R (Scan-R asbl)
 • InterAct J (Interra asbl)
 • Athletics for good (Gazelles de Bruxelles vzw)

Thema 4: Inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en autonomie van de bewoners

 • Be cycle (Mobiel 21 vzw)

Naast deze nationale projectoproep, deed het Agentschap een extra specifieke oproep rond activering via werk en deelname aan de samenleving van de verzoekers van internationale bescherming. Deze projectoproep past in de doelstellingen van Fedasil, de beleidsnota van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie en het actieplan Asielzoeker zoekt match. Er werden 4 projecten weerhouden:

 • Digital brussels (Digital Native asbl)
 • Yambi Connect and surf (Yambi Development asbl)
 • Eerstelijnwerkers als informatiebron over arbeidsrechten voor verzoekers internationale bescherming (Fairwork Belgium)
 • Mentoring-to-work in de asielopvang (HIVA)

Ondersteuning van AMIF

Naast de specifieke steun aan deze projecten, lopen er ook (lange termijn) projecten die Europese steun krijgen. Voor de periode 2023-2025 zijn er zo 8 projecten die financiële steun krijgen van AMIF, het Europese Fonds voor Asiel en Migratie van de Europese Unie. De prioriteiten voor deze projecten zijn verdeeld in 5 thema’s.

Thema 1: Versterking van de veerkracht van ons netwerk m.b.t. Het opvangen van personen met een psychologische/psychiatrische problematiek.

 • Tools aanreiken aan professionals in opvangcentra: via opleiding en intervisies het netwerk beter in staat stellen om te gaan met mensen met psychologische problemen (Crésam asbl)
 • TOPPSY –Transculturele competentieversterking voor de Opvolging van Personen met een PSYchischekwetsbaarheid in het opvangnetwerk (HoGent)

Thema 2: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de specifieke noden en kwetsbaarheden van rechthebbenden, in het bijzonder van niet begeleide minderjarigen

 • Verspreiden en operationaliseren van de visie op opvang en begeleiding van kinderen en gezinnen in het opvangnetwerk (Odisee)
 • Safer spaces for LGBTI+ asylum seekers (Kliq)
 • Safer spaces for LGBTI+ asylum seekers (Prisme)

Thema 5: Inzetten op een verhoging van de weerbaarheid en autonomie van de bewoners

 • MaTIAS-Machine Translation to Inform Asylum Seekers (UGent)
 • Refugees2Work (Jobroad vzw)
 • Werkbuddy’s als schakel tussen bewoners van opvangcentra en de arbeidsmarkt (Stebo vzw)

Voor twee thema’s werden geen projecten weerhouden: 1) nemen van gerichte initiatieven met het oog op het verbeteren van het samenleven zowel binnen de opvangstructuur als erbuiten en 2) de verhoging van de kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk. Fedasil zal binnenkort opnieuw een oproep lanceren, waarbij ook voor deze twee prioriteiten opnieuw projecten kunnen ingediend worden.

In bijlage kan u de projectfiches terugvinden van alle projecten.