Home

BOEKHOUDER (M/V/X)

Solliciteer

Fedasil organiseert (rechtstreeks of in samenwerking met de partners) een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van asielzoekers in België. Het Agentschap draagt bij tot het ontwerpen, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. Het coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer. Fedasil ziet ook toe op de observatie- en oriëntatiecentra voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangstructuren in de lokale gemeenschappen.

 

 

Plaats van tewerkstelling:

 

Fedasil – Hoofdzetel

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

 

Doel van de functie:

 

Op een efficiënte, betrouwbare en regelmatige wijze uitvoering geven aan de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle van de boekhouding en begroting, in lijn met de geldende procedures en regelgeving van de overheid.

 

 

Context van de functie:

 

De dienst Financiën, binnen de directie Algemene Diensten, bestaat uit volgende afdelingen:

Budget & Beheerscontrole, Boekhouding, Budget en Controle Conventies, ERP-beheer en onderhoud. In totaal werken er 28 personen.

 

Je werkt op de afdeling Budget & Controle onder leiding van de Chief Financial Officer

 

Je staat in nauw contact met de verschillende opvangcentra en / of externe partners voor alle zaken die verband houden met de boekhouding.

 

 

 

 

 

 

 

Voornaamste taken:

Je verzekert de snelle verwerking van boekhoudkundige verrichtingen binnen de wettelijke richtlijnen.

Je staat in voor het beheren, opvolgen en controleren van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Je controleert financiële staten, zoals kasverslagen.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, interpreteren, controleren en wijzigen van financiële gegevens.

Je zorgt voor de opvolging van algemene rekeningen en/of rekeningen van derden.

Je ziet toe op een consistent beheer en gebruik van het boekhoudplan en de boekhoud procedures en stelt de nodige aanpassingen voor

Je zorgt mee voor het beheer van de geldmiddelen van de dienst

Je bereidt periodieke rapporten voor en je verleent je proactieve medewerking aan de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen;

Je coördineert en controleert de boekhoudkundige verrichtingen van de dienst en de centra op volledigheid en conformiteit en staat de betrokken collega’s bij

Je verleent steun bij bedrijfsrevisor - controles en/of controles door het Rekenhof;

Je verleent je voortdurende proactieve medewerking aan de ontwikkeling en verbeteringen van procedures, beheersinstrumenten, planning, standaarddocumenten en andere verbeterinitiatieven voor de interne controle

 

Profiel:

Diploma vereist (niveau B): je bent houder van een graduaat/bachelorsdiploma in Boekhouding/Accountancy-fiscaliteit/ …

Een relevante professionele ervaring is vereist.

Je hebt een goede kennis van het Frans.

Je beschikt over goede PC-vaardigheden (Internet, Word, Excel,…)

Je kan autonoom en gestructureerd werken waarbij u aandacht heeft voor het stellen van correcte prioriteiten.

Je bent nauwgezet en punctueel.

Je toont zin voor initiatief en bent enthousiast.

 

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Servicegericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Objectieven behalen: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

< >Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.Ons aanbod:

 

Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Als je kiest voor Fedasil, dan kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.

 

 

Zin om te solliciteren?

 

Solliciteer tegen ten laatste 23/09/2019 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-           een motivatiebrief

-           een gedetailleerd CV

-           een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

 

 

 

 

 

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

Selectieprocedure

 

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

 

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in sempetmber 2019 De kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke). Gelieve niet te solliciteren via dit mail adres.

 

 

 

Location: 
Hoofdzetel
Job reference: 
9101-092
Solliciteer