Integratie in België

De asielzoeker die een verblijfsvergunning krijgt (erkende vluchtelingenstatus, subsidiaire bescherming of regularisatie) heeft twee maanden de tijd om zijn vertrek uit de opvangstructuur voor te bereiden - deze termijn kan verlengd worden, onder bepaalde voorwaarden. Om zijn integratie (logement, werk enz.) voor te bereiden, kan de persoon indien nodig financiële hulp krijgen van het OCMW van zijn woonplaats.

Op zoek naar een woning
Een eerste stap is de zoektocht naar een eigen woning, wat ook de moeilijkste stap is voor een persoon die meestal geen middelen heeft. In dat geval, heeft het OCMW van de woonplaats als opdracht hulp te verlenen zodat de persoon een woning krijgt en waardig kan leven (hulp bij de huurwaarborg, leefloon).

Geen makkelijke opdracht, voor een persoon met weinig middelen. Wie de huurwaarborg niet kan betalen, kan steun vragen aan het OCMW van de gemeente waar hij zich wil vestigen.

Afspraak bij het OCMW en de gemeente
Als hij een woning heeft gevonden, kan hij zich inschrijven bij de gemeente en financiële steun vragen aan het OCMW.

Integratie
De asielzoeker die erkend wordt als vluchteling of subsidiaire bescherming krijgt, heeft dezelfde rechten en plichten als een Belg. Dit betekent dat hij

  • de Belgische wet moet respecteren
  • mag werken in België
  • mag reizen naar het buitenland
  • een aanvraag mag indienen voor gezinshereniging
  • Belg kan worden

Voor meer informatie betreffende de rechten en plichten volgens het verkregen statuut: www.cgvs.be

Verschillende overheidsdiensten en NGO's ondersteunen nieuwkomers bij hun vestiging en integratie in België. Deze integratieprojecten focussen op verschillende thema's: een geschikte woning zoeken, inzameling van meubels en kleren, Nederlandse lessen, toegang tot de arbeidsmarkt, diplomagelijkschakeling, gezinshereniging enz.

Hieronder een lijst met organisaties die vluchtelingen ondersteunen (niet volledig): Vluchtelingenwerk Vlaanderen , Belgisch Comité voor de Hulp aan Vluchtelingen, Caritas, Convivial

De verschillende gewesten in ons land hebben een eigen integratiecentrum: Vlaanderen, Brussel en Wallonie.