Budget

Inkomsten

Het budget van Fedasil bestaat hoofdzakelijk uit een federale dotatie. In 2015 bedroegen de inkomsten van Fedasil (behalve de inkomsten voor order) 300 779 143 EUR, als volgt verdeeld:

 • Federale dotatie: 296 375 807 EUR
 • Bijdrage van het Europees Vluchtelingenfonds, het Europees Terugkeerfonds en het Fonds Asiel en Migratie: 2 863 281 EUR
 • Subsidie RVA: 702 311 EUR
 • Diverse eigen inkomsten: 837 744 EUR

Evolutie van 2008 tot 2015 (jaarlijkse federale dotaties)

 • 2008: 237.085.000 EUR
 • 2009: 246.855.000 EUR
 • 2010: 321.703.000 EUR
 • 2011: 347.330.000 EUR
 • 2012: 389.165.000 EUR
 • 2013: 335 778 237 EUR
 • 2014: 303 383 000 EUR
 • 2015: 296 375 807 EUR

Uitgaven

In 2015 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 341 151 954 EUR, als volgt verdeeld::

 • Personeelskosten: 57 059 715 EUR 
 • Werkingskosten, die de volgende uitgaven dekken:
  • Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 8 135 670 EUR
  • Kantoorkosten: 751 078 EUR
  • Kosten van bekendmaking, publiciteit: 73 513 EUR
  • Betwistingen: 1 055 963 EUR
  • Financiële lasten: 2 728 EUR
  • Overige prestaties en werken van derden: 1 530 500 EUR
  • Terugbetaling personeel Defensie: 139 138 EUR
  • Kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 17 864 413 EUR
  • Medische kosten voor asielzoekers: 15 410 174 EUR
 • Investeringsuitgaven: 6 486 372 EUR

 • Uitgaven ten gunste van derden (230,5 miljoen euro): subsidies betaald voor de financiering van de opvang van asielzoekers in andere structuren en het vrijwilligeterugkeerprogramma. In 2015 werden die subsidies als volgt verdeeld: 63% voor het Rode Kruis en voor de andere ngo-partners die bij de opvang betrokken zijn, 31% voor de OCMW's, 3% voor ngo's in het kader van het vrij-willigeterugkeerprogramma, 2% voor de privéoperatorenen 1% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun grondgebied.

 • Uitgaven van organisaties die een project uitvoeren met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds en het Europees Terug-keerfonds (1,3 miljoen euro).

De opdracht van bedrijfsrevisor bij Fedasil voor het begrotingsjaar 2015 werd toegewezen aan Callens, Pirenne, Theunissen &c°.
Callens, Pirenne, Theunissen &c° heeft verklaard dat de rekeningen van het Agentschap, afgesloten op 31 december 2015, werden opge-steld overeenkomstig de normen en wetgeving waaraan Fedasil onderworpen is.