EPRA

Het European Platform of Reception Agencies (EPRA) is een uitwisselingsnetwerk op Europees niveau. Het is een forum waar de nationale administraties verantwoordelijk voor opvang samenkomen en dat zich toespitst op de strategische aspecten van de opvang. Via het EPRA-overlegplatform wenst Fedasil de uitwisseling te stimuleren van strategische informatie op managementniveau, om op die manier een doeltreffend, efficiënt en geïnformeerd beheer van de opvang van asielzoekers in België en in Europa na te streven. Zo draagt het Agentschap bij tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. 

Veertien landen zijn EPRA-partners: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Letland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Bovendien neemt Malta deel als waarnemer. 

De twee overlegfora streven verschillende doelen na, maar vullen elkaar ook aan: Enaro legt de klemtoon op de uitwisseling van ervaringen tussen medewerkers op het terrein.

 

De thema’s die door EPRA worden behandeld, zijn de volgende :

  • De keten asiel, opvang en terugkeer of hoe kunnen de verschillende schakels van een geïntegreerd asiel-, opvang- en terugkeerbeleid in elkaar worden gepast?
  • Hoe kan een passende opvangcapaciteit worden gedefinieerd, gemeten en beheerd, in het bijzonder wanneer de opvang (gedeeltelijk) wordt georganiseerd door externe operatoren of partners?
  • Hoe kan de kwaliteit van een opvangbeleid worden gedefinieerd en gegarandeerd?
  • Beheer van opvang van personen met specifieke noden
  • Opvangstandaarden
  • Beheer van het opvangbudget

Download EPRA briefing note (december 2015).